Кардиологични процедури

///Кардиологични процедури
Кардиологични процедури 2017-09-26T16:35:10+00:00

heart

В Acibadem се предлагат следните кардиологични процедури:

Сърдечносъдов емболизъм
Сърдечен стрес-тест
Коронарна КТ ангиография
Миокардна перфузионна сцинтиграфия
Позитрон емисионна томография (ПЕТ)
Коронарна ангиография
Поставяне на коронарен стент и балонна ангиопластика
Коронарен байпас
Роботизиран коронарен байпас
Коронарен байпас с малък отвор

Заболявания на сърдечните клапи
Ехокардиография
Ангиография и катетеризация
Перкутанна валвулопластика
Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI)
Роботизирана операция на сърдечна клапа
Операция на сърдечна клапа с малък отвор

Аритмии
Холтер ЕКГ
Диагностично електрофизиологично изследване
Катетърна аблация
Поставяне на временен и постоянен пейсмейкър
Имплантация на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор (AICD)
Поставяне на пейсмейкър с три камери

Съдови заболявания
Ендоваскуларно лечение на аневризъм (EVAR)
Ендоваскуларно лечение на аневризъм на торакална аорта (TEVAR)
Хибридно лечение
Оперативно отстраняване
TAVI

Периферен емболизъм
Доплер ехография
ВТ ангиография
Ядрено магнитен резонанс (ЯМР)
Дигитална субтракционна ангиография
Поставяне на стент в каротидната артерия
Ендаректомия на каротидната артерия
Периферен ендолуминален байпас

Варикоза
Трансдермален лазер
Склеротерапия
Оперативно лечение на разширени вени
Ендовенозна операция

Кардиомиопатии
Аблация
Оперативно лечение

Вродени сърдечни заболявания
Детска кардиология
Детска кардиохирургия
Лечение на вродени заболявания с катетър

Сърдечна рехабилитация